top of page

16-Day Glutes Challenge

Public·14 friends

Bibliya - Müqəddəs Kitab, Azərbaycan dilində (PDF) - Bible Society AzerbaijanAzərbaycan dilində Müqəddəs KitabThe Holy Bible in the Azerbaijani language, also known as the Azeri language, of Azerbaijan, Iran, Iraq, Syria, and TurkeyCopyright 2008 Müqəddəs Kitab SirkətiLanguage: Azeri (Azerbaijani, South)Translation by: Institute for Bible TranslationContributor: Bible Society of AzerbaijanThis translation text is made available to you under theterms of the Creative Commons License: Attribution-Noncommercial-No Derivative Works.( -nc-nd/3.0/)In addition, you have permission to port the text to different file formats, as long as youdo not change any of the text or punctuation of the Bible.


Dünya ədəbiyyatı və incəsənətində Bibliya mövzuları geniş yayılmışdır. Kitabdakı obrazlardan (Adəm, Həvva, Davud, Süleyman, İsa və s.) Şərq, o cümlədən Azərbaycan ədəbiyyatında geniş istifadə edilmişdir.
bibliya azərbaycan dilində pdfAbout

Welcome to the group! Say HELLO, be nice, and don't be dram...
bottom of page